GAUSS-03471 – GAUSS-03480

GAUSS-03471: “EndTransactionBlock: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03472: “UserAbortTransactionBlock: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03473: “DefineSavepoint: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03474: “no such savepoint”

SQLSTATE: 3B001

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03475: “ReleaseSavepoint: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03476: “RollbackToSavepoint: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03477: “BeginInternalSubTransaction: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03478: “ReleaseCurrentSubTransaction: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03479: “RollbackAndReleaseCurrentSubTransaction: unexpected state %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03480: “invalid transaction block state: %s”

SQLSTATE: XX000

错误原因:系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

意见反馈
编组 3备份
2023-12-08 09:07:16
取消