GAUSS-05151 -- GAUSS-05160

GAUSS-05152: “default_storage_nodegroup %s not defined.”

SQLSTATE: 42710

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05153: “Bucketmap is not found with given groupoid %u”

SQLSTATE: 42704

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05155: “Connection to database failed: %s”

SQLSTATE: 58000

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05156: “execute statement: %s failed: %s”

SQLSTATE: 58000

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05157: “PQtuples num is invalid : %d”

SQLSTATE: 58000

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05158: “fail to get tables in database %s for query remain table”

SQLSTATE: 58000

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05160: “Invalid null pointer attribute for gs_get_nodegroup_tablecount()”

SQLSTATE: 42P24

错误原因: 系统内部错误。

解决办法:请联系技术支持工程师提供技术支持。

意见反馈
编组 3备份
    openGauss 2024-05-25 00:46:05
    取消